OFERTA
DLA MIAST I GMIN

1.    Opracowania urbanistyczne:

 • projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian,
 • projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i ich zmian,
 • strategie rozwoju,
 • oceny aktualności studium i planów miejscowych.

OPRACOWANIA WYKONYWANE W ŚRODOWISKU CAD I GIS

2.    Opracowania dodatkowe:

 • prognozy oddziaływania na środowisko,
 • prognozy skutków finansowych,
 • opracowania ekofizjograficzne,
 • wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 • analizy zasadności sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ze studium,
 • projekty uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • projekty uchwał o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowani przestrzennego,
 • inwentaryzacje urbanistyczne,
 • analizy urbanistyczne z operatami urbanistycznymi,
 • analizy dokumentów planistycznych pod kątem możliwości realizacji inwestycji odnawialnych źródeł energii,
 • wizualizacje urbanistyczne,
 • audyty pozwalające określić możliwości inwestycyjne nieruchomości.

Masz pytania?

    664 026 310

    biuro@esprit.net.pl

pracownia urbanistyczna olsztyn